مقررات ملی ساختمان

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان چاپ 1396

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان چاپ 1396 ویرایش سوم (آخرین چاپ)

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان چاپ 1396

مبحث 18 مقررات ملي ساختمان تحت عنوان ” عايق بندي و تنظيم صـدا “، بـراي نخسـتين بـار در سال 1379 تدوين شد. در ايـن مبحـث، پـس از بيـان شـاخصهـاي آكوسـتيكي لازم بـراي درك مقررات، مقادير نوفه مجاز براي فضاهاي مختلف و همچنين مقـررات صـدابندي هـوابرد و كوبـهاي جداكنندههاي مختلف در ساختمان ها با كاربريهاي گوناگون عنوان گرديد.

timeline_pre_loader

ویرایش اول مبحث

اولین ویرایش در سال 1380

ویرایش دوم مبحث

دومین ویرایش در سال 1390

همچنين روش محاسبه صدابندي يك جدار مركب و مقادير عددي صدابندي هوابرد و كوب هاي تعـدادي از جداكننـده هـا درجداول پيوست ارائه شدند.

 

در اولين بازنگري مبحث در سال ،1390با توجه به نيازهاي مطرح شده از طرف جامعه مهندسـي، موارد زير در نظر گرفته شد:

– منطقه بندي شهري از نظر تراز نوفه محيطي براي كاربريهاي ساختماني گوناگون
– تكميل مقررات آكوستيكي براي تعداد بيشتري از كاربردها
– بازنگري مقادير مجاز نوفه و صدابندي با توجه به منطقهبندي شهري
– تكميل جداول صدابندي اجزاي ساختماني با توجه به سيستمهاي سنتي و نوين
– ارائه مقادير ضريب جذب صداي تعدادي از مواد و مصالح ساختماني جهت بهينهسازي آكوستيك داخلي فضاها، در جداول پيوست
– ارائه مثالي از مراحل طراحي آكوستيكي براي دو مجموعه سـاختماني بـا كـاربردهـاي مختلـف آموزشي و مسكوني (جهت راهنمايی) اكنون با هدف گسترش حوزه شمول و اجرايي شدن اين مبحث در صـنعت سـاختمان كشـور و بـا توجه به لزوم بروز رساني مطالب، بار ديگر مبحث مورد بازنگري قرار گرفته و موارد زير در ويـرايش سوم آن لحاظ شده است:
– ويرايش متن و ترتيب قرارگيري تعاريف در جهت سهولت استفاده از آنها
– مطرح نمودن شاخص وضوح گفتار در قسـمت تعـاريف، بـهعنـوان يكـي از شـاخصهـاي مهـم تعيين كننده وضعيت آكوستيك داخلي براي فضاهاي با كاربرد خاص
– بازبيني و اصلاح جدول ”منطقهبندي شهري از نظر نوفه محيطي“ در بخش مقررات آكوسـتيكي انواع ساختمانها و اضافه نمودن كاربريهاي جديد به آن
– ويرايش مجدد متن و يادآوريهاي قسمت مقررات آكوستيكي انواع ساختمانها
– بازنگري مقادير مجاز نوفه زمينه، زمان واخنش و صدابندي در جداول مربـوط بـه هـر كـاربرد واعمال مقادير جديد در كليه جداول ارائه شده
ح 4

– اصلاح عناوين فضاها و جداكننده ها، همچنين تفكيك و مرتب سازي نوع جداكنندهها در جداول صدابندي با توجه به كاربرد آنها
– ارائه مقادير مجاز شاخص وضوح گفتار براي فضاهاي با كاربرد خاص
– انتقال مقادير مجاز براي فضاهاي مشترك در كاربردهاي گوناگون، به بند جديدي تحت همـين عنوان
– ارائه مقادير مجاز نمودارهاي برسنج ترجيحي نوفـه در جـداول نوفـه زمينـه بـراي كـاربردهـاي مختلف
– اضافه كردن مقادير شاخصهاي درجه تراگسـيل صـدا و درجـه صـدابندي كوبـهاي در جـداول صدابندي، براي استفاده كنندگان از استانداردهاي
ASTM
– اصلاح پيوست ”راهنماي طراحي آكوستيكي“ بـا توجـه بـه لـزوم در نظـر گـرفتن حـريم بـراي بزرگراههاي شهري اميد است با تكميل اطلاعات و ارائه راهنمايي ها و مثال ها در مبحث بـازنگري شـده جديـد، زمينـه اجرايي شدن اين مبحث در صنعت ساختمان كشور فراهم شود

هزینه دانلود :
هزینه دانلود :
عکس پروفایل

علی قائمی

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران – عمران – علاقه مند به تولید محتوا در وب در زمینه عمران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز Google استحریم خصوصیسیاست وشرایط استفاده.

من با این شرایط موافقم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
برای اولین بار کامل ترین مجموعه مبحث نهم + اصلاحیه جدید منتشر شدبرای مشاهده کلیک کنید